Kedves Önkéntesünk, Hírlevél Feliratkozónk!

A www.szeretethid.hu weboldalon a weboldal üzemeltetőjeként a Magyar Református Szeretetszolgálat (cím: 1146 Budapest Hungária krt. 200.; önkéntes regisztrációs szám: 3030; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-68719/2013) (a továbbiakban: „MRSZ”) kezeli a személyes adatokat, határozza meg az adatkezelés célját és eszközeit a „Szeretethíd” nevű kétnapos segítségnyújtó akcióra jelentkező önkéntesek (a továbbiakban: „Önkéntesek”) vonatkozásában; az MRSZ továbbá a www.szeretethid.hu weboldalon lehetőséget nyújt a honlapra látogatók számára elektronikus hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a Szeretethíd programjairól, és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

A Szeretethídra való jelentkezéssel a regisztráló tudomásul veszi, hogy a rendezvényen készült és az MRSZ-hez eljuttatott fényképeket az MRSZ felhasználhatja weboldalain, valamint a rendezvényt népszerűsítő marketing-, illetve PR-kampányokban.

Önkéntesek Hírlevélre Feliratkozók („Feliratkozók”)
Az MRSZ által a regisztrált Önkéntesek, valamint a hírlevélre feliratkozók („Feliratkozók”) vonatkozásában kezelt adatok:
 • név/csoport neve
 • kapcsolattartó neve (amennyiben csoportos regisztráció történik)
 •  e-mail cím
 • telefonszám
 • életkor
 • egyházmegye
 • választott önkéntes feladat jellege,
 • választott önkéntes feladat helye és időpontja
 • az önkéntes programon készült fényképfelvételek
 • név
 •  e-mail cím
Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás és egyeztetés, az MRSZ a megadott elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni az Önkéntesekkel hírlevél küldése
Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárásulás
Az adatkezelés időtartama: folyamatos, ameddig az Önkéntes nem kéri
 • a regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat az MRSZ arra felhatalmazott dolgozóin és az Önkéntesek koordinátorain kívül mások nem ismerhetik meg
 • a kezelt adatokat az MRSZ a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Önkéntesek kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.
 • a hírlevélre feliratkozás alkalmával megadott személyes adatokat az MRSZ arra felhatalmazott dolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg
 • a kezelt adatokat az MRSZ a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Önkéntesek kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.

 

Az Önkéntesek, valamint a Feliratkozók adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Önkéntesek, valamint a Feliratkozók a saját személyes adataihoz hozzáférést kérhetnek a MRSZ-től, joguk van továbbá a személyes adataik helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, és megilleti őket az adathordozhatóságához való jog is.

Személyes adataik törlését és az adatkezelés korlátozását Dr. Kerekes Sándor adatvédelmi felelőstől a dto@jobbadni.hu e-mail címen bármikor kérhetik, és ezen a címen jelezhetik az adathordozhatóság iránti igényüket, valamint tiltakozhatnak az adatkezelés ellen is.

Az MRSZ az Önkéntesek, valamint a Feliratkozók valamennyi kérdését vagy észrevételét is ezen az e-mail címen várja, amelyekre a GDPR rendelkezései szerint válaszol.

Az MRSZ-nél személyes adatokkal sem automatizált döntéshozatal, sem pedig profilalkotás nem történik.

Amennyiben egy Önkéntes, vagy Feliratkozó a személyes adatai védelmével kapcsolatban panaszt kívánt benyújtani, azt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az MRSZ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsa. A módosítás a szeretethíd.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. március 18. napjától érvényes.